DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG TÍCH CỰC QUAY TAY – VẬN MAY SẼ ĐẾN

587

Thông tin khuyến mãi:

  • Sản phẩm: Slots
  • Thời gian: 01/08/2019 – 31/08/2019 (GMT+8)
  • Số lượng thành viên tham gia: 3196
  • Số lượng thành viên trúng thưởng: 388

khuyen mai slot thang 8

Danh sách thành viên trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập Giải thưởng
1 tr*y*1t*b*1t 4,000 VND
2 v*i*0q*c*0q 4,000 VND
3 l*i*bb*x*bb 4,000 VND
4 j*i*7*m*72 2,000 VND
5 nh*o*c9*n*c9 2,000 VND
6 l*y*e2*l*e2 2,000 VND
7 qu*o**t*o8 2,000 VND
8 p*a**ng*hr 2,000 VND
9 w*u**g*4w 2,000 VND
10 m*e*p*nh*ph 2,000 VND
11 v*o*cd*j*cd 1,000 VND
12 k*u*nj*k*nj 1,000 VND
13 ph*i*72*gh*72 1,000 VND
14 gh*u*7b*f*7b 1,000 VND
15 q*e**r*eh 1,000 VND
16 t*e*ut*tr*ut 1,000 VND
17 ph*a*ye*v*ye 1,000 VND
18 f*e*ct*s*ct 1,000 VND
19 r*a*sq*w*sq 1,000 VND
20 ng*o**q*o5 1,000 VND
21 k*u**qu*gj 1,000 VND
22 j*o*e*p*e6 1,000 VND
23 l*e*25*ph*25 1,000 VND
24 ph*o*do**do 1,000 VND
25 r*u***sj 1,000 VND
26 tr*a*ox**ox 1,000 VND
27 p*i*s3**s3 1,000 VND
28 t*a***zz 1,000 VND
29 b*a*qw**qw 500 VND
30 p*i*zz**zz 500 VND
31 x*o*z7**z7 500 VND
32 m*a*o**o8 500 VND
33 n*i*kg**kg 500 VND
34 j*a*5r**5r 500 VND
35 tr*e*9**9o 500 VND
36 nh*i*h4**h4 500 VND
37 qu*a*u**u6 500 VND
38 l*i*ph**ph 500 VND
39 q*u*i**i3 500 VND
40 qu*o*ba**ba 500 VND
41 c*e*zc**zc 500 VND
42 v*a***1w 500 VND
43 f*a*s**sb 500 VND
44 qu*y*f**fh 500 VND
45 gh*o*0b**0b 500 VND
46 b*u*sb**sb 500 VND
47 x*e*ye**ye 500 VND
48 w*a*sk**sk 500 VND
49 x*e*p**pk 500 VND
50 k*a***bj 500 VND
51 g*y*wr**wr 500 VND
52 l*y*x2**x2 500 VND
53 s*o*uy**uy 500 VND
54 j*e*n6**n6 500 VND
55 r*e*9q**9q 500 VND
56 p*o*n4**n4 500 VND
57 f*u*w**wv 500 VND
58 tr*e*i**i7 500 VND
59 x*a*s0**s0 500 VND
60 v*e*fh**fh 500 VND
61 r*u*7g**7g 500 VND
62 k*u*46**46 500 VND
63 x*u*5o**5o 500 VND
64 s*a*0**0l 500 VND
65 r*u*fu**fu 500 VND
66 gh*y*19**19 500 VND
67 w*e*8s**8s 500 VND
68 f*e*cp**cp 500 VND
69 s*u*p8**p8 500 VND
70 b*u*ye**ye 500 VND
71 q*a***gf 500 VND
72 tr*o*p**pz 500 VND
73 qu*e*jq**jq 500 VND
74 nh*u*24**24 500 VND
75 s*o*wa**wa 500 VND
76 v*i*va**va 500 VND
77 b*u*3**3f 500 VND
78 l*e***f0 500 VND
79 tr*u*bm**bm 500 VND
80 p*y*90**90 500 VND
81 tr*o***5r 500 VND
82 v*a*s6**s6 500 VND
83 l*o*z9**z9 500 VND
84 m*y***uz 500 VND
85 n*i*xd**xd 500 VND
86 m*i*z6**z6 500 VND
87 v*u*7**7i 500 VND
88 j*a*q8**q8 500 VND
89 b*e*3b**3b 500 VND
90 n*u*8**8x 500 VND
91 c*y*pq**pq 500 VND
92 l*a***4v 500 VND
93 s*u*wu**wu 500 VND
94 m*y*91**91 500 VND
95 nh*u*6**6h 500 VND
96 s*u*1**12 500 VND
97 f*e*j6**j6 500 VND
98 k*y*nv**nv 500 VND
99 c*o*a2**a2 500 VND
100 b*u*z**zw 200 VND
101 l*u***j5 200 VND
102 p*o*vq**vq 200 VND
103 q*e*3**3j 200 VND
104 b*o*45**45 200 VND
105 r*e***ds 200 VND
106 c*i*8**8v 200 VND
107 x*e*lp**lp 200 VND
108 g*u***b7 200 VND
109 nh*e*n3**n3 200 VND
110 qu*y*2**2e 200 VND
111 r*e*lu**lu 200 VND
112 q*o***34 200 VND
113 ph*i*xo**xo 200 VND
114 c*u*9t**9t 200 VND
115 n*y*n7**n7 200 VND
116 t*a***we 200 VND
117 s*e*sb**sb 200 VND
118 ng*e*xb**xb 200 VND
119 n*y***ie 200 VND
120 r*a*sv**sv 200 VND
121 f*o*m**m4 200 VND
122 g*i***kw 200 VND
123 k*u*iw**iw 200 VND
124 gh*y*e5**e5 200 VND
125 gh*u*2**2s 200 VND
126 w*e*z5**z5 200 VND
127 p*y*f3**f3 200 VND
128 r*y*q9**q9 200 VND
129 x*a*1p**1p 200 VND
130 x*i*p9**p9 200 VND
131 nh*e*5j**5j 200 VND
132 qu*y*rv**rv 200 VND
133 k*a*5**5s 200 VND
134 j*o*yc**yc 200 VND
135 nh*y*h6**h6 200 VND
136 p*y***lb 200 VND
137 w*a*36**36 200 VND
138 r*u*2b**2b 200 VND
139 nh*o*pn**pn 200 VND
140 w*e*dg**dg 200 VND
141 k*y*ng**ga 200 VND
142 ph*u*2q**2q 200 VND
143 t*i*6n**6n 200 VND
144 v*i*78**cc 200 VND
145 nh*e*2l**2l 200 VND
146 ng*o*h6**6l 200 VND
147 qu*e*j**74 200 VND
148 nh*u*c1**c1 200 VND
149 f*a*b**fw 200 VND
150 x*y*28**28 200 VND
151 n*u*bm**bm 200 VND
152 ng*i***o7 200 VND
153 g*e*y**y2 200 VND
154 b*e***bp 200 VND
155 l*a*e6**e6 200 VND
156 l*i*15**15 200 VND
157 b*y*84**84 200 VND
158 ng*a***iw 200 VND
159 l*y*tj**tj 200 VND
160 gh*e*o3**o3 200 VND
161 tr*e*6c**6c 200 VND
162 ph*e*6o**6o 200 VND
163 c*i*5m**5m 200 VND
164 l*i*i6**i6 200 VND
165 l*y***7r 200 VND
166 x*i*37**37 200 VND
167 p*o*0**0d 200 VND
168 w*e***vx 200 VND
169 j*u*e9**e9 200 VND
170 l*y*l**l5 200 VND
171 j*e*ty**ty 200 VND
172 tr*y*jq**jq 200 VND
173 s*u*qz**qz 200 VND
174 j*o*n1**n1 200 VND
175 c*y*bp**bp 200 VND
176 x*i*o**om 200 VND
177 l*e***us 200 VND
178 n*e*c**cl 200 VND
179 nh*e*4n**4n 200 VND
180 r*i***u1 200 VND
181 n*a***u9 200 VND
182 g*y*4c**4c 200 VND
183 j*o*qc**qc 200 VND
184 j*i*7g**7g 200 VND
185 n*a*8l**8l 200 VND
186 w*o*a**ao 200 VND
187 r*u*sz**sz 200 VND
188 n*o*wu**wu 200 VND
189 nh*y*di**di 200 VND
190 v*e*6n**6n 200 VND
191 l*o*4t**4t 200 VND
192 c*u*e7**e7 200 VND
193 t*y*o**ob 200 VND
194 c*a*y4**y4 200 VND
195 t*a***kp 200 VND
196 s*i*p4**p4 200 VND
197 n*e*ba**ba 200 VND
198 b*u*e6**e6 200 VND
199 q*e*6**68 200 VND
200 m*e***0u 200 VND
201 q*u*74**74 200 VND
202 b*a***wl 200 VND
203 nh*e*6p**6p 200 VND
204 n*y*gh**gh 200 VND
205 gh*o*5**5y 200 VND
206 q*e*p5**p5 200 VND
207 qu*i*2p**2p 200 VND
208 ph*i*i0**i0 200 VND
209 q*o*cz**cz 200 VND
210 ph*y*su**su 200 VND
211 w*a*0s**0s 200 VND
212 b*i*om**om 200 VND
213 n*e*sp**sp 200 VND
214 m*o*49**49 200 VND
215 l*e*nb**nb 200 VND
216 w*u***27 200 VND
217 qu*o*rh**rh 200 VND
218 tr*i*mx**mx 200 VND
219 gh*i*uu**uu 200 VND
220 p*a***82 200 VND
221 n*e*f**f1 200 VND
222 l*i*2k**2k 200 VND
223 l*o***eg 200 VND
224 f*o*2**2y 200 VND
225 n*a*vm**vm 200 VND
226 c*i***z1 200 VND
227 p*a*y**yg 200 VND
228 ph*u*nf**nf 200 VND
229 b*e*9o**9o 200 VND
230 j*e***fb 200 VND
231 q*a*pg**pg 200 VND
232 qu*e*um**um 200 VND
233 n*u*rz**rz 200 VND
234 tr*o***aj 200 VND
235 l*o*np**np 200 VND
236 r*y*1**16 200 VND
237 l*i*ms**ms 200 VND
238 n*e*p**p2 200 VND
239 ng*i*7u**7u 200 VND
240 gh*y*02**02 200 VND
241 m*y*63**63 200 VND
242 b*y***vh 200 VND
243 v*u*ug**ug 200 VND
244 v*o*r6**r6 200 VND
245 c*e*i3**i3 200 VND
246 c*o*43**43 200 VND
247 qu*e*4**4w 200 VND
248 k*y*6f**6f 200 VND
249 p*u*7b**7b 200 VND
250 k*e***d7 200 VND
251 x*u*7p**7p 200 VND
252 qu*u***wk 200 VND
253 r*u*wi**wi 200 VND
254 c*o*7u**7u 200 VND
255 ng*a*4n**4n 200 VND
256 f*o*8v**8v 200 VND
257 q*a*1**1c 200 VND
258 qu*u*hm**hm 200 VND
259 t*e*75**75 200 VND
260 ng*y*7**7k 200 VND
261 c*i***1s 200 VND
262 k*u***40 200 VND
263 qu*e***7h 200 VND
264 p*u*ff**ff 200 VND
265 q*u*8t**8t 200 VND
266 n*a*dk**dk 200 VND
267 ph*e*3d**3d 200 VND
268 gh*y*63**63 200 VND
269 c*o*1o**1o 200 VND
270 f*u*is**is 200 VND
271 g*a*j5**j5 200 VND
272 ng*a*3n**3n 200 VND
273 v*e*ck**ck 200 VND
274 l*o***qu 200 VND
275 f*o*ee**ee 200 VND
276 l*i*f**f9 200 VND
277 k*e*lm**lm 200 VND
278 x*u*0e**0e 200 VND
279 t*o***ow 200 VND
280 c*o*y7**y7 200 VND
281 qu*i*q0**q0 200 VND
282 m*o*y7**y7 200 VND
283 q*a*n**nb 200 VND
284 x*o*1**1o 200 VND
285 c*u*84**84 200 VND
286 g*a*ko**ko 200 VND
287 qu*e*5**5j 200 VND
288 c*y*ts**ts 200 VND
289 x*a*ab**ab 200 VND
290 s*e*2b**2b 200 VND
291 j*u*gn**gn 200 VND
292 q*o*x9**x9 200 VND
293 g*e*r4**r4 200 VND
294 v*u*8k**8k 200 VND
295 v*y*h8**h8 200 VND
296 qu*y*b**b0 200 VND
297 t*u*27**27 200 VND
298 m*i*nq**nq 200 VND
299 x*y*zu**zu 200 VND
300 v*i*1b**1b 200 VND
301 v*a*9c**9c 200 VND
302 qu*o*m**ml 200 VND
303 qu*i*fg**fg 200 VND
304 ng*a*dq**dq 200 VND
305 x*e*tj**tj 200 VND
306 s*e*ln**ln 200 VND
307 f*e*7y**7y 200 VND
308 n*u*n**uf 200 VND
309 qu*u*v**v5 200 VND
310 gh*a*g**m7 200 VND
311 p*y*6k**6k 200 VND
312 w*u*t**19 200 VND
313 s*y*k**0t 200 VND
314 r*y*5q**5q 200 VND
315 nh*i*jy**jy 200 VND
316 gh*o*xh**xh 200 VND
317 m*u***sp 200 VND
318 p*u*vv**vv 200 VND
319 n*a*74**74 200 VND
320 gh*a*f**ft 200 VND
321 x*i*mu**mu 200 VND
322 q*o***su 200 VND
323 b*o*9**9x 200 VND
324 t*i*z2**z2 200 VND
325 tr*y*iu**iu 200 VND
326 q*e***ob 200 VND
327 r*i*g0**g0 200 VND
328 c*a*9**9q 200 VND
329 c*a*tx**tx 200 VND
330 c*i*81**81 200 VND
331 c*y*06**06 200 VND
332 c*y*1t**1t 200 VND
333 ph*e*cg**cg 200 VND
334 c*u*24**24 200 VND
335 n*e*la**la 200 VND
336 g*i*zb**zb 200 VND
337 p*o*z5**z5 200 VND
338 k*a*h**h7 200 VND
339 tr*y*jy**jy 200 VND
340 l*e*x8**x8 200 VND
341 k*o*b5**b5 200 VND
342 s*e*35**35 200 VND
343 s*e*g**g7 200 VND
344 l*u*9**9y 200 VND
345 g*e*h**ht 200 VND
346 ng*e*zu**zu 200 VND
347 ng*y*3j**3j 200 VND
348 gh*u*w7**w7 200 VND
349 tr*u*3k**3k 200 VND
350 w*e*h2**h2 200 VND
351 m*e*lr**lr 200 VND
352 b*a*9y**9y 200 VND
353 ng*y*xk**xk 200 VND
354 ng*a*52**52 200 VND
355 w*i*jo**jo 200 VND
356 nh*u*k3**k3 200 VND
357 v*u*xa**xa 200 VND
358 j*i*93**93 200 VND
359 j*e*lw**lw 200 VND
360 r*o*o**o7 200 VND
361 q*i*1**1g 200 VND
362 l*o*af**af 200 VND
363 ph*e*z**z7 200 VND
364 f*a***qi 200 VND
365 tr*a*t**t0 200 VND
366 t*a***6c 200 VND
367 c*a*eq**eq 200 VND
368 w*u***cl 200 VND
369 qu*e***t6 200 VND
370 nh*e*0**05 200 VND
371 r*a*4d**4d 200 VND
372 w*o*7b**7b 200 VND
373 tr*y***wr 200 VND
374 n*u*28**28 200 VND
375 ng*e***4i 200 VND
376 nh*y*g7**g7 200 VND
377 qu*y*f0**f0 200 VND
378 l*a*af**af 200 VND
379 j*e*mv**mv 200 VND
380 t*o***6r 200 VND
381 v*o*9g**9g 200 VND
382 v*u*x4**x4 200 VND
383 s*o*s5**s5 200 VND
384 m*i*c**c1 200 VND
385 nh*o***sg 200 VND
386 w*y***ku 200 VND
387 g*o*u4**u4 200 VND
388 l*y*h**h6 200 VND

LƯU Ý KHI NHẬN THƯỞNG:

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản thành viên trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu thành viên nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ trực tuyến VN88.

Chúc mừng tất cả thành viên trúng thưởng, tất cả thành viên có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.