DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ – TUẦN 3

235

Dưới đây là danh sách tổng hợp tên đăng nhập của 50 thành viên đã trúng thưởng khuyến mãi TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ tuần thứ ba bắt đầu từ 00:00:00 ngày 15/12/2019 đến 23:59:59 ngày 21/12/2019 (GMT+8).

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 l*a*wc**wc 3600 VND
2 w*e*4s**4s 1800 VND
3 qu*o*n4**n4 900 VND
4 ph*y*b**bk 360 VND
5 m*o*42**42 360 VND
6 c*i*t6**t6 360 VND
7 f*i*cb**cb 360 VND
8 x*a*hu**hu 360 VND
9 w*y*10**10 360 VND
10 r*i*fg**fg 360 VND
11 nh*i*v0**v0 180 VND
12 t*o*u6**u6 180 VND
13 v*a***ez 180 VND
14 l*u***05 180 VND
15 nh*u*70**70 180 VND
16 r*a*64**64 180 VND
17 p*e***37 180 VND
18 tr*e*xl**xl 180 VND
19 s*a***kk 180 VND
20 tr*o*fd**fd 180 VND
21 v*o*6q**6q 90 VND
22 r*i*c**cg 90 VND
23 gh*u***od 90 VND
24 n*u***6f 90 VND
25 m*a*9t**9t 90 VND
26 g*u*90**90 90 VND
27 w*a***36 90 VND
28 ng*y*m**m8 90 VND
29 r*e*g8**g8 90 VND
30 q*y*xn**xn 90 VND
31 j*u*v8**v8 90 VND
32 l*u*55**55 90 VND
33 k*e*ll**ll 90 VND
34 b*y*77**77 90 VND
35 tr*o*3f**3f 90 VND
36 k*u*f4**f4 90 VND
37 ng*e*sv**sv 90 VND
38 w*y*8e**8e 90 VND
39 c*e*d8**d8 90 VND
40 nh*u*1t**1t 90 VND
41 tr*e*9**99 90 VND
42 r*i*oh**oh 90 VND
43 j*u*g**gz 90 VND
44 p*i***sg 90 VND
45 w*o*4**45 90 VND
46 gh*a*ty**ty 90 VND
47 l*y*r4**r4 90 VND
48 g*e*vl**vl 90 VND
49 r*u*2g**2g 90 VND
50 tr*o*jx**jx 90 VND