DANH SÁCH NHẬN THƯỞNG TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ – TUẦN 2

156

Dưới đây là danh sách tổng hợp tên đăng nhập của 50 thành viên đã trúng thưởng khuyến mãi TAY SÚNG VÀNG TRONG LÀNG BẮN CÁ tuần thứ hai bắt đầu từ 00:00:00 ngày 08/12/2019 đến 23:59:59 ngày 14/12/2019 (GMT+8).

STT TÊN ĐĂNG NHẬP GIẢI THƯỞNG
1 q*i*m**mi 3600 VND
2 g*i*6g**6g 1800 VND
3 gh*e*4c**4c 900 VND
4 n*o*yc**yc 360 VND
5 c*a***mi 360 VND
6 r*y***9q 360 VND
7 ph*e*zq**zq 360 VND
8 c*o*lh**lh 360 VND
9 ph*y***2g 360 VND
10 r*u*u0**u0 360 VND
11 tr*u*as**as 180 VND
12 w*y*ng**ai 180 VND
13 f*a*ib**ib 180 VND
14 q*i*9f**9f 180 VND
15 c*a*78**8f 180 VND
16 p*a*39**39 180 VND
17 p*i*h6**bd 180 VND
18 l*a*j**bv 180 VND
19 w*e*u8**u8 180 VND
20 q*e*b**jq 180 VND
21 nh*o***cg 90 VND
22 t*o*61**61 90 VND
23 ng*u***ks 90 VND
24 s*e*39**39 90 VND
25 tr*o*70**70 90 VND
26 tr*u*l**lj 90 VND
27 x*o*ao**ao 90 VND
28 g*a*1n**1n 90 VND
29 l*i*ox**ox 90 VND
30 t*y*t**t7 90 VND
31 v*u*5t**5t 90 VND
32 m*u*4**42 90 VND
33 j*a***gu 90 VND
34 w*o*c2**c2 90 VND
35 s*y***sb 90 VND
36 q*i*2g**2g 90 VND
37 s*a*o4**o4 90 VND
38 gh*a*nd**nd 90 VND
39 tr*e*s**s8 90 VND
40 f*o*t**to 90 VND
41 j*e*t**tt 90 VND
42 n*a*b**ba 90 VND
43 v*a***hz 90 VND
44 v*o*4y**4y 90 VND
45 k*y***lf 90 VND
46 k*a*o2**o2 90 VND
47 p*u***bn 90 VND
48 q*o*58**58 90 VND
49 ph*u*uv**uv 90 VND
50 gh*u*aj**aj 90 VND