DANH SÁCH ĐẠI LÝ NẠP TIỀN – NHẬN LIỀN TIỀN THƯỞNG

239

DANH SÁCH ĐẠI LÝ NẠP TIỀN – NHẬN LIỀN TIỀN THƯỞNG

Thông tin khuyến mãi:

  • Đại lý nạp tiền
  • Thời gian: 01/08/2019 – 31/08/2019 (GMT+8)
  • Số lượng đại lý tham gia: 996
  • Số lượng đại lý trúng thưởng: 88

dai ly nhan thuong

Danh sách đại lý trúng thưởng:

STT Tên đăng nhập
1 m*u*sj*b*sj
2 ng*a*ml*c*ml
3 w*a*xj*x*xj
4 v*u*x5*m*x5
5 n*u*t*n*t3
6 f*y**l*j4
7 n*a*id*t*id
8 v*a*e*ng*eu
9 p*a*k0*g*k0
10 gh*i**nh*19
11 f*u*4f*j*4f
12 b*i*y9*k*y9
13 l*e*xz*gh*xz
14 m*e*gx*f*gx
15 ng*o*s9*r*s9
16 c*y*vr*tr*vr
17 f*u*93*v*93
18 tr*e*dm*s*dm
19 ph*u*mk*w*mk
20 w*u*6r*q*6r
21 nh*y*6x*qu*6x
22 k*u**p*z9
23 v*i*zb*ph*zb
24 l*i*gj**gj
25 j*i*3h**3h
26 k*o*m**mc
27 tr*y*u0**u0
28 s*o*7e**7e
29 n*o*dr**dr
30 r*a*u**u8
31 x*u*lb**lb
32 k*y*7z**7z
33 qu*a*c**c7
34 ng*a*v1**v1
35 tr*a*j3**j3
36 qu*e*5g**5g
37 s*e*8j**8j
38 p*e*jt**jt
39 l*i*wq**wq
40 c*e*z**zt
41 t*e*o**oi
42 k*e*hb**hb
43 p*o*a5**a5
44 g*e***57
45 w*e*7d**7d
46 f*a*q0**q0
47 ph*u*02**02
48 f*a*j3**j3
49 c*o*gz**gz
50 q*y*j**j0
51 gh*a*7z**7z
52 f*o*g**gv
53 v*u*0**06
54 gh*e*rj**rj
55 j*u*l**lo
56 ng*i*gs**gs
57 s*e*2w**2w
58 r*e*c**cx
59 l*a*04**04
60 m*i*9v**9v
61 t*u*a**as
62 n*a*k**kx
63 nh*y*7p**7p
64 n*u*1**1x
65 g*i*0r**0r
66 k*y***is
67 g*y*n8**n8
68 k*u*ur**ur
69 w*o*v7**v7
70 v*e***h2
71 m*e*8**8i
72 k*a*it**it
73 t*e*24**24
74 n*u*rt**rt
75 j*e*s0**s0
76 l*o*l**ld
77 k*i***1v
78 ph*e*7**70
79 j*u*66**66
80 b*y*36**36
81 s*u*g9**g9
82 t*a*70**70
83 g*a*jk**jk
84 w*u*u5**u5
85 v*i*q2**q2
86 k*i*fp**fp
87 x*i***9i
88 ng*o***g0

 

LƯU Ý

**Tiền thưởng đã được cập nhật vào tài khoản đại lý trúng thưởng khi danh sách được công bố.

**Nếu đại lý nằm trong danh sách trúng thưởng nhưng chưa nhận được giải thưởng vui lòng liên hệ nhân viên hỗ trợ đại lý VN88.

Chúc mừng tất cả đại lý trúng thưởng, đại lý có thể tiếp tục tham gia chương trình khuyến mãi mới của VN88 tại đây.